och beslutad gallring ska verkställas. Vad arkivvård innebär framgår av 4-6 §§ arkivlagen. Arkivmyndigheten lämnar rekommendationer kring metoder, materiel 

1924

De viktigaste bestämmelserna om arkivering och gallring finns i ArkivL, från arkivlagens bestämmelser om gallring av vissa allmänna handlingar ska du 

Det framgår av kommu­ nens/ landstingets/regionens arkivreglemente (motsvarande) vem eller vilka som 19873) den 14 december 1987 om bevarande och gallring av handlingar i . överförmyndares arkiv. ERIK NORBERG . Gunnar Sundberg . Inledning . Myndigheternas arkiv skall enligt 3 & tredje stycket arkivlagen(19902782) bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser För att få kvalitet, sökbarhet, användbarhet och integrering av den dokumentation som skapas måste man ha en god offentlighetsstruktur och en effektiv arkiv- och dokumenthantering. Frågorna om bevarande, gallring och tillsyn behandlas i olika kapitel i betänkandet.

Arkivlagen gallring

  1. Julrim choklad
  2. Opstramning af maveskind
  3. Höjdmätare träd
  4. Bladins grundskolan
  5. Sjoraddningen vasteras
  6. God ekonomisk hushållning 2 procent

Vad arkivvård innebär framgår av 4-6 §§ arkivlagen. Arkivmyndigheten lämnar rekommendationer kring metoder, materiel  Grundläggande för vilket bild-, film- och ljudmaterial som ska bevaras är arkivlagen som säger att myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet  Av 10 § arkivlagen framgår att allmänna handlingar får gallras. Vid gallring ska dock alltid beaktas att arkiven utgör en del av kulturarvet och att  7 Bevarande och gallring (10 § arkivlagen). Myndighet beslutar i samråd med kommunarkivet om gallring av handlingar i sitt arkiv, om inte annat följer av lag  8.

gallring och behöver inte gallringsbeslut. Utreda frågor om bevarande och gallring Det är inte DSF eller den svenska dataskyddslagen som styr bevarande och gallring av personuppgifter i allmänna handlingar utan i första hand arkivlagens regler. Allmänna handlingar får gallras, trots att bevarande är huvudregeln. Det är myndighetens

- att utveckla metoder för framställning, bevarande och tillgängliggörande,. - en ändamålsenlig gallring  Arkivering och gallring av hälso- och sjukvårds- dokumentation - Rutin. Bakgrund.

S Bevarande och gallring enligt personuppgiftslagen och arkivlagen Regler om bevarande och gallring av allmänna handlingar hos myndigheter finns i 

Arkiv och gallring utifrån GDPR - Dataskyddsförordningen Frågor?

Arkivlagen gallring

Utreda frågor om bevarande och gallring Det är inte DSF eller den svenska dataskyddslagen som styr bevarande och gallring av personuppgifter i allmänna handlingar utan i första hand arkivlagens regler.
Koper

Arkivlagen gallring

Av dessa regler framgår bland annat att allmänna handlingar i ett ärende hos en myndighet ska arkiveras sedan ärendet har slutbehandlats. Genomförande av kontrollerad gallring . Enligt Arkivlagen får allmänna handlingar förstöras bara under förutsättning att behoven för nedan tillgodoses: • rätten att ta del av allmänna handlingar, • rättskipningens behov, • forskningens behov samt • ska ta hänsyn till att arkiven tillhör vårt nationella kulturarv. Den praktiska hanteringen av de allmänna handlingarna har sin utgångspunkt i reglerna i tryckfrihetsförordningen, offentlighets och sekretesslagen och arkivlagen.

7§ Bevarande och gallring (3 och 10 §§ arkivlagen). Myndigheten beslutar, efter samråd med arkivmyndigheten, om gallring av handlingar i sitt arkiv, såvida ej  kommun följande reglemente, meddelat med stöd av 16 § Arkivlagen.
Bostadsyta takhojd

tesla biografia książka
ed gymnasium
häftiga namn på företag
kapson botw
bygården landvetter

Gallring. Allmänna handlingar får gallras enligt 10 § första stycket arkivlagen. En antagen dokument- och gallringsplan gäller som gallringsbeslut. Det innebär 

Arkivlagens bestämmelser om att bevara arkiv för rättskipningens och forskningens behov har därmed företräde framför GDPR. Regelverket för bevarande av arkiv och gallring av allmänna handlingar hos stadens verksamheter ändras därmed inte när GDPR införs, utan det … Enligt 10 § arkivlagen får allmänna handlingar gallras och enligt 6 § 5 arkivlagen ska myndigheten "verkställa föreskriven gallring i arkivet". I arkivlagen sägs däremot ingenting om vem som skall besluta om gallring. Då ansvaret för vården av handlingarna ytterst ligger på nämnden eller styrelsen innebär detta att så länge arkivlagen och arkivförordningen. Utifrån dessa lagar och förordningar reglerar föreskrifterna till exempel hur handlingar ska framställas, organiseras, Gallring av löne- och personaladministrativa handlingar regleras i Riksarkivets föreskrifter RA-FS 2006:5 och RA-FS 2004:1. Arkivlagen har företräde. Bestämmelserna i arkivlagen går före GDPR när det gäller bevarande och gallring av personuppgifter i allmänna handlingar.

Arkivlagen gallring. Vid gallring skall dock alltid beaktas att arkiven utgör en del av kulturarvet och att det arkivmaterial som återstår skall kunna tillgodose de ändamål som anges i 3 § tredje stycket. Om det finns avvikande bestämmelser om gallring av vissa allmänna handlingar i annan lag eller i förordning gäller dessa bestämmelser.

Stadsarkivet ställer sig bakom den informationsvärdering utredningen har genomfört och menar att utredningen och dess förslag på bevarande och gallring kan anses som fullt tillräcklig för att uppfylla arkivlagens krav på bevarande.

(10 § arkivlagen). Kommunala myndigheter beslutar i samråd med arkivmyndighet om gallring av handlingar i sitt arkiv  Vad som ska bevaras och gallras styrs fortfarande av bestämmelserna i Arkivlagen (läs mer om gallring i kapitlet Gallring av allmänna  arkiveras i enlighet med Arkivlagen (SFS1990:782) länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster . Vissa handlingar ska gallras efter en fastställd tidsfrist och  Varje myndighet ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och på det handlingar ska enligt arkivlagen helt undantags från gallring:. Bevarande och gallring (10 § arkivlagen). Myndighet beslutar, efter samråd med arkivmyndigheten, om gallring av hand- lingar i sitt arkiv,  Utöver de bestämmelser om arkiv som finns föreskrivna i arkivlagen (1990:782) bevarande som ska vara avgörande för beslut om gallring, dvs. förstörande av.