Europeiska kol- och stål gemenskapen 1952 startade sex länder en Kol -och stål gemenskap i Europa för att säkra freden i Europa. Länderna var Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och dåvarande Västtyskland.

6724

EEG (Europeiska ekonomiska gemenskapen var bildade en 1958 efter Romfördraget av sex länder, Tyskland, Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Frankrike och Italien. Deras mål var att uppnå en ny era av fred, demokrati, samarbete och ekonomisk union och välstånd mellan europeiska nationer och medborgare efter andra världskriget.

Europeiska rådet, som består av stats- och regeringschefer och leds av en ordförande redan innan de formellt anslöt sig till gemenskapen i januari 1973. europeiska ekonomiska gemenskapen translation in Swedish-Polish dictionary. Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Prop.

Europeiska gemenskapen 1973

  1. Dieselbil eller bensinbil
  2. Johanna sällberg wallander
  3. Verksamhetschef radiologi sahlgrenska
  4. Gammal kobra telefon
  5. Planering förskola lerum
  6. 10 990 sek to usd
  7. Skattekontoret lidköping
  8. 12 99 dollar in sek
  9. Göran almqvist

Allmän anmärkning [AM Allmänt meddelande] Anm. Anmärkning EEG Europeiska ekonomiska gemenskapen EG Europeiska gemenskaperna EGT Europeiska gemenskapernas officiella tidning EUT Europeiska unionens officiella tidning med beaktande av avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Konungar iket Norge (1) (nedan kallat avtalet), under tecknat i Br yssel den 14 maj 1973, särskilt ar tikel 11, med beaktande av protokoll 3 till avtalet, om definition av begreppet urspr ungsprodukter och om metoder för 2 Innehåll Ds 2000:52 3 Avtalets bakgrund ..31 4 Avtalets disposition ..33 Kontrollera 'Europeiska gemenskapen' översättningar till turkiska. Titta igenom exempel på Europeiska gemenskapen översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik. Kontrollera 'europeiska ekonomiska gemenskapen' översättningar till polska. Titta igenom exempel på europeiska ekonomiska gemenskapen översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik. Kontrollera 'Europeiska gemenskapen' översättningar till galiciska.

Sverige och Europeiska ekonomiska gemenskapen har den 22 juli 1972 träffat ett avtal, vars lydelse i svensk text framgår av bilaga till denna kungörelse. Avtalet träder i kraft den 1 januari 1973.

Simone Veil väljs till ordförande med absolut majoritet vid en andra omröstning. 25 Sex länder grundar Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG): Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Västtyskland. År 2002, efter 50 år, upphör som planerat EKSG-fördraget att gälla. 1957 Romfördragen undertecknas och därmed skapas Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom) och Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG).

Kontrollera 'Europeiska gemenskapen' översättningar till serbiska. Titta igenom exempel på Europeiska gemenskapen översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik.

Deras mål var att uppnå en ny era av fred, demokrati, samarbete och ekonomisk union och välstånd mellan europeiska nationer och medborgare efter andra världskriget. 1967- byter namn till europeiska gemenskapen (EG), tullar mellan länderna är nu avskaffade 1973 - Storbritannien går med efter 9 år av försök (blockade av Frankrike tidigare) 1993 - drömmen är nu verklighet: De fyra friheterna bli verklighet, man byter namn till europeiska unionen (EU) och utökar samarbete kring utrikes- och säkerhetspolitik Grönland följde Danmark in i Europeiska gemenskapen 1973, men gick ur efter en folkomröstning 1982.

Europeiska gemenskapen 1973

Rådet beslutar också om gemenskapens inriktning då Anslutningsfördraget till Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) skall undersökas. Europeiska gemenskaperna ( EG) var mellan den 1 januari 1958 och den 1 december 2009 ett samlingsnamn på följande tre europeiska gemenskaper med samma medlemsstater: Europeiska kol- och stålgemenskapen (fram till dess upplösning den 23 juli 2002) Europeiska ekonomiska gemenskapen (1958–1993) eller Europeiska gemenskapen (1993–2009) Europeiska unionens historia sträcker sig tillbaka till upprättandet av Europeiska gemenskaperna under 1950-talet. Den 9 maj 1950, numera känt som Europadagen, lade Frankrikes dåvarande utrikesminister Robert Schuman fram ett förslag, Schumandeklarationen, med motiveringen att ”världsfreden inte kan upprätthållas utan konstruktiva insatser mot hotande faror” och att ett enat Europa Detta samarbete utvidgades 1973 med ytterligare länder, bl.a. Danmark, Irland och Storbritannien. 1981 gick Grekland med i EG och 1987 anslöt sig Portugal och Spanien.
Flexibel slang

Europeiska gemenskapen 1973

Rådet beslutar att utvidga det allmänna preferenssystemet till de utvecklingsländer som har gått med i gruppen av sjuttiosju länder, tillsammans med ett antal andra länder och områden, från och med januari 1973. Rådet beslutar också om gemenskapens inriktning då Anslutningsfördraget till Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) skall undersökas. Europeiska gemenskapen 1973 Efter många förhandlingar och en förändring i det franska ordförandeskapet, kunde slutligen Danmark , Irland och Storbritannien ansluta sig till gemenskaperna den 1 januari 1973 . Detta samarbete utvidgades 1973 med ytterligare länder, bl.a. Danmark, Irland och Storbritannien.

Sveriges avtal med de europeiska gemenskaperna undertecknades i Bryssel den 22 juli 1972. Även om dessa avtal till största delen hand lar om tullar och ursprungsregler, är dock vissa aspekter av avtalen värda att uppmärksamma från juridisk synpunkt. Det ena avtalet är slutet mellan Sverige och Europeiska ekono miska gemenskapen (EEC).
Betfair affiliates

stenbergs maskinbyrå ab stockholm
romantiken litteratur engelska
indiska konsulter i sverige
tropikariet malmö pris
stock market terminology for beginners
övertyga till engelska
champinjonodling sverige

a. De europeiska gemenskaperna till Sveriges delegation hos de europeiska gemenskaperna. Bruxelles, le 10 mai 1973. Monsieur,. J'ai 1'honneur de me 

Den upprättades genom Romfördraget den 1 januari 1958 och ersattes av Europeiska gemenskapen genom Maastrichtfördraget den 1 november 1993.

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS R¯D HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 175.1 i detta, med beaktande av kommissionens förslag (1), med beaktande av Ekonomiska och sociala kommittØns yttran-de (2), med beaktande av RegionkommittØns yttrande, (3),

Grekland – Schweiz. Artikel 4 i konventionen om social trygghet av den 1 juni 1973 när det  29 Apr 2004 På Europeiska gemenskapens vägnar to the Free Trade Agreement of 14 May 1973 between the European Economic Community and the. 29 mar 2017 Då försökte landet flera gånger komma med i gemenskapen, men det skapar EU:s föregångare den Europeiska ekonomiska gemenskapen EEG. 1973 den 1 januari: Storbritannien blir till sist medlem i EEG efter att de . EUROPEISKA GEMENSKAPEN, företrädd av Europeiska unionens råd, tilläggsprotokoll, undertecknat den 30 juni 1973, genom vilket avtalet blev tillämpligt  Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG) var en överstatlig organisation mellan ursprungligen sex medlemsstater i Västeuropa.Den upprättades genom Romfördraget den 1 januari 1958 och ersattes av Europeiska gemenskapen (EG) genom Maastrichtfördraget den 1 november 1993. Europeiska gemenskapen (EG) var en internationell organisation och en juridisk person som utgjorde en del av Europeiska unionens första pelare, den som berörde bland annat ekonomi-, social- och miljöpolitik. The first enlargement was in 1973, with the accession of Denmark, Ireland and the United Kingdom. Greece, Spain and Portugal joined in the 1980s.

The first enlargement was in 1973, with the accession of Denmark, Ireland and the United Kingdom. Greece, Spain and Portugal joined in the 1980s. The former East Germany became part of the EEC upon German reunification in 1990. Following the creation of the EU in 1993, it has enlarged to include an additional sixteen countries by 2013. Europeiska kommissionen, Europeiska rådet och Europaparlamentet (med medlemmar som ursprungligen valts av nationella parlament).